Học tập
Trường CitySmart Hotel Management (CHM)
Trường Hướng nghiệp Á Âu
Trường Starfall
Trường Wall Street English
Trường Aprotrain (Aptech-Arena)
Trường Arena Thủ Đức (Mind Global)
Trường Simplex Việt Nam
Trường dạy nghề Hải Sơn Phát
Trường Cao đẳng Quốc tế KENT