Mẫu hợp đồng tín dụng

Vui lòng nhấp chuột vào đường dẫn bên dưới để xem hợp đồng của từng hình thức vay tương ứng.

 

Xe máy, ô tô:

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

Hợp Đồng Thế Chấp  (Áp dụng từ ngày 25/06/2020)

Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung (Áp dụng từ ngày 1/1/2021)

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử  (Áp dụng từ ngày 25/06/2020)


Điện máy, dịch vụ:

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung (Áp dụng từ ngày 1/1/2021)

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử  (Áp dụng từ ngày 25/06/2020)

 

Thỏa thuận bảo lãnh:

Mẫu Thỏa Thuận Bảo Lãnh (Áp dụng từ ngày 02/07/2020)

 

Tiền mặt:

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)  

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)  

Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung  (Áp dụng từ ngày 1/1/2021)

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử  (Áp dụng từ ngày 25/06/2020)