Chính sách thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin

Trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Chính sách thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin này được Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (“HD SAISON”) xây dựng nhằm giúp khách hàng và đối tác hiểu rõ mục đích HD SAISON thu thập, sử dụng thông tin và các biện pháp bảo vệ, bảo đảm an toàn, bảo mật được HD SAISON triển khai trong quá trình thu thập, sử dụng thông tin của khách hàng và đối tác.

I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

HD SAISON thu thập thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

 1. Xem xét, quyết định cấp tín dụng;
 2. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, trả nợ của khách hàng;
 3. Nhằm ngăn chặn, nhận biết các hành vi rửa tiền, khủng bố, lừa đảo hoặc các tội phạm tài chính khác;
 4. Nhằm tuân thủ quy định pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Giúp HD SAISON hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

2.1 HD SAISON chỉ sử dụng các thông tin khách hàng thu thập được cho các mục đích nêu tại Mục 1;

2.2 Các trường hợp sử dụng thông tin khác ngoài mục đích nêu tại Mục 1 phải được sự đồng ý của khách hàng hoặc trong các trường hợp theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2.3 HD SAISON thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác thực thông tin khách hàng và cập nhật, điều chỉnh khi phát hiện có thông tin không chính xác. Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ HD SAISON để cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình.

3. BẢO MẬT THÔNG TIN

3.1 Bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu của HD SASON. HD SAISON tuyệt đối không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp quy định tại Mục 3.2 dưới đây;

3.2 HD SASON chỉ tiết lộ thông tin khách hàng trong các trường hợp sau:

 1. HD SAISON được khách hàng chấp thuận;
 2. HD SAISON buộc phải tiết lộ thông tin khách hàng theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 3. HD SAISON chuyển thông tin khách hàng đến nhân viên hoặc các đơn vị liên quan của HD SAISON bao gồm chi nhánh, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết.

3.3 Khi tiết lộ thông tin khách hàng, HD SAISON thực hiện theo nguyên tắc sau:

 1. Phạm vi tiết lộ thông tin phù hợp thỏa thuận với khách hàng và quy định pháp luật;
 2. Yêu cầu tất cả các bên nhận thông tin khách hàng có nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng phù hợp quy định pháp luật;
 3. Đảm bảo an toàn, bảo mật, chính xác trong quá trình chuyển giao thông tin khách hàng.

3.4 HD SAISON cam kết lưu giữ thông tin khách hàng một cách an toàn, bảo mật, chính xác, đầy đủ và cập nhật theo quy định pháp luật. HD SAISON tuyệt đối không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập, truy xuất hay thực hiện bất thao tác nào một cách gián tiếp hay trực tiếp vào cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 3.2 nêu trên.

3.5 HD SAISON thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để thực hiện và duy trì cam kết bảo vệ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng. HD SAISON đang sử dụng và không ngừng cải tiến hệ thống bảo mật chặt chẽ, biện pháp vật lý, điện tử và quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo dữ liệu thông tin khách hàng không bị truy cập, thay đổi trái phép, thất thoát, mất.

 4. SỰ HỢP TÁC CỦA KHÁCH HÀNG

Để việc bảo vệ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng được thực hiện hiệu quả, bên cạnh những phương thức do HD SAISON triển khai, sự hợp tác của khách hàng là yêu cầu cần thiết. HD SAISON khuyến cáo khách hàng giữ bí mật các thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến khoản vay và thỏa thuận với HD SAISON mọi nơi, mọi lúc và đảm bảo rằng khách hàng luôn là người duy nhất nắm giữ những thông tin này.

 5. KHÔNG ĐẢM BẢO

HD SAISON luôn nỗ lực ở mức cao nhất để bảo vệ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng. Tuy nhiên, HD SAISON không chịu trách nhiệm nếu thông tin khách hàng bị tiết lộ, thất thoát hoặc bị can thiệp trái phép bởi bên thứ ba không do lỗi của HD SAISON.

II. ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC

 • Việc thu thập thông tin đối tác tiềm năng chỉ nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh hợp pháp;
 • HD SAISON chỉ sử dụng thông tin đối tác thu thập được để liên hệ, trao đổi với chính đối tác đó và cân nhắc khả năng hợp tác;
 • HD SAISON tuyệt đối không tiết lộ thông tin đối tác cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp được đối tác chấp thuận hoặc để tuân thủ quy định pháp luật;
 • Các nội dung nêu tại Mục 3, 4 và 5 phần I nêu trên được áp dụng tương tự đối với đối tác.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Việc sửa đổi, bổ sung Chính sách thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin này được HD SAISON thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật;
 • Chính sách thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin luôn được HD SAISON lưu trữ/hiển thị trên website http://www.hdsaison.com.vn của HD SAISON để khách hàng tham khảo;
 • Trường hợp khách hàng, đối tác có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với HD SAISON để được hỗ trợ.