Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Khách hàng vay tiêu dùng

a. Quyền của Khách hàng:

  • Nhận sản phẩm vay (đối với đồ dùng, trang thiết bị gia đình, phương tiện đi lại), nhận giải ngân Khoản cấp vốn (đối với giải ngân trực tiếp cho khách hàng) theo các điều khoản, điều kiện quy định tại Hợp đồng tín dụng;
  • Trả nợ trước hạn hoặc thay đổi kế hoạch thanh toán theo yêu cầu của Khách hàng theo các điều khoản, điều kiện quy định tại Hợp đồng tín dụng;
  • Lựa chọn phương thức thanh toán theo quy định tại Tài liệu hướng dẫn thanh toán.

b. Nghĩa vụ của Khách hàng:

  • Sử dụng sản phẩm vay/Khoản cấp vốn theo đúng mục đích sử dụng vốn vay đã cam kết tại Hợp đồng tín dụng;
  • Hoàn trả Khoản nợ (thanh toán Khoản Thanh Toán Hàng Tháng vào đúng Ngày Thanh Toán Hàng Tháng);
  • Trả lãi chậm trả theo quy định tại Hợp đồng tín dụng nếu vi phạm nghĩa vụ hoàn trả Khoản nợ;
  • Thanh toán một lần toàn bộ Khoản nợ theo yêu cầu của HD SAISON nếu vi phạm nghĩa vụ hoàn trả Khoản nợ hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng tín dụng;
  • Thông báo (bằng điện thoại hoặc thư tín) nếu có bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã cung cấp cho HD SAISON, đặc biệt là các thông tin của Khách hàng đã ghi nhận trên Hợp đồng tín dụng;
  • Bảo mật số hợp đồng và các thông tin liên quan đến Hợp đồng tín dụng.