KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY TIÊU DÙNG

Công ty Tài chính TNHH HD SAISON xin thông báo khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các loại phí và phương pháp tính lãi như sau:

Khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các loại phí, phương pháp tính lãi:

* Khung lãi suất cho vay tiêu dùng:

Sản phẩm

cho vay tiêu dùng

Lãi suất thấp nhất (%)

Lãi suất cao nhất (%)

Theo dư nợ ban đầu

Theo dư nợ giảm dần

Theo dư nợ ban đầu

Theo dư nợ giảm dần

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Đồ dùng, trang thiết bị gia đình và một số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ khác

0

0

0

0

3,448

41,372

5,775

69,30

Phương tiện đi lại

0

0

0

0

3,448

41,372

5,775

69,30

Giải ngân trực tiếp cho khách hàng

0,692

8,310

1,250

15,00

3,109

37,306

5,250

63,00

* Các loại phí:

Phí Trả Nợ Trước Hạn khi khách hàng yêu cầu Trả Nợ Trước Hạn bằng 6% (sáu phần trăm) của Khoản Cấp Vốn còn lại chưa thanh toán kể từ ngày HD SAISON chấp thuận yêu cầu Trả Nợ Trước Hạn. Mức Phí Trả Nợ Trước Hạn tối thiểu là (i) 240.000 VNĐ (hai trăm bốn mươi nghìn đồng) đối với cho vay mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình và một số sản phẩm hàng hóa khác; hoặc (ii) 1.500.000 VNĐ (một triệu năm trăm nghìn đồng) đối với cho vay mua phương tiện đi lại, cho vay giải ngân trực tiếp cho khách hàng, và cho vay mua dịch vụ khác

* Phương pháp tính lãi tiền vay: Lãi tiền vay được tính theo dư nợ cho vay giảm dần.